Vereniging Lever Action Geweer

Wassenaarse Lever Action Schutters

Discipline Lever Action Geweer

Op 22 mei 2019 hebben wij de Minister van Justitie en Veiligheid verzocht om een aparte  schietsportdiscipline te erkennen voor het schieten met Lever Action-wapens in alle gangbare kalibers. Dit is de discipline Lever Action Geweer

Op 31 januari 2023 heeft de Minister van Justitie de discipline Lever Action Geweer erkend als gangbare schietsportdiscipline in de zin van Circulaire Wapens en Munitie. De discipline Lever Action Geweer zal worden opgenomen in Bijlage C8 van de Circulaire. Daarmee heeft de schietsportdiscipline Lever Action Geweer een wettelijke basis gekregen en bestaat er een redelijk belang om deze schietsportdiscipline binnen een schietvereniging te beoefenen.

Er is behoefte aan een overkoepelende discipline voor alle Lever Action-wapens (zowel klein als groot kaliber) om daarmee in wedstrijdverband de schietsport te kunnen beoefenen. Een gezamenlijke discipline voor Lever Action-wapens ontbrak tot nu toe. De KNSA heeft ondanks diverse verzoeken van enthousiaste Lever Action-schutters geen aparte discipline voor het schieten met Lever Action-geweren willen vaststellen. Daarom vallen de Lever Action-geweren nu onder diverse (KNSA-)disciplines, zoals de discipline "Historische Wapens", "Klein Kaliber Geweer", "Groot Kaliber Geweer" en "Dynamic Service Rifle". Dit is niet wenselijk. Een eigen discipline voor Lever Action-geweren ontbreekt nog. 

Er is een grote vraag is naar wedstrijden voor Lever Action-geweren en er worden inmiddels al een aantal jaren bij diverse schietverenigingen, waaronder SV Juliana, Lever Action Geweer-wedstrijden georganiseerd. Die wedstrijden worden druk bezocht door sportschutters uit het hele land en het buitenland. 

Er zijn in Nederland vele sportschutters die één of meerdere Lever Action-wapens op hun verlof hebben staan. Zij willen daarmee graag oefenen voor interne competities of mee doen aan wedstrijden. Er is op dit moment nog geen overkoepelende discipline, die met Lever Action-geweren in nitro kruit-munitie met alle verschillende kalibers kan worden beoefend. 

Voor het organiseren van wedstrijden, competities en kampioenschappen is het daarom van belang dat er één overkoepelende discipline wordt vastgesteld, voor alle wapens in alle kalibers. Dit is de discipline Lever Action Geweer. De discipline wordt beoefend op de 25 en/of 50 meter en kan ook op de 100 meter beoefend worden. 

De procedure om een nieuwe schietsportdiscipline door de Minister van Justitie te laten erkennen is een langdurig traject geweest. De mogelijkheid hiertoe is voor het eerst sinds 1 februari 2020 in de Circulaire Wapens en Munitie 2019 wettelijk vastgelegd. Ons verzoek dateert al van daarvoor (22 mei 2019). In verband met de vele verlofaanvragen voor Lever Action-wapens heeft de Teamchef van de Politie-regio Den Haag ons in januari 2019 voorgesteld om aan de Minister te vragen om een aparte discipline vast te stellen specifiek gericht op het schieten met Lever Action-geweren. Wij hebben toen eerst geprobeerd om dit verzoek om erkenning samen met andere verenigingen in te dienen, maar kregen nul op rekest. In mei 2019 hebben wij toen zelf het verzoek om erkenning van de discipline Lever Action Geweer bij de Minister ingediend.  Op verzoek van de Minister heeft de KNSA op 13 februari 2020 een negatie advies uitgebracht op het erkenningsverzoek. Volgens de KNSA zou er onvoldoende animo voor het beoefenen van deze discipline bestaan. Wij weten beter, want dit standpunt van de KNSA, dat de KNSA al in 2013 innam, is inmiddels achterhaald. Immers, er wordt inmiddels jaarlijks een groot aantal Lever Action-wedstrijden georganiseerd door diverse schietverenigingen. De Minister heeft vervolgens aan de Werkgroep Advies WWM gevraagd om advies uit te brengen en de Werkgroep heeft aan ons naar aanleiding daarvan een aantal vragen gesteld over de erkenning. Deze vragen hebben wij in december 2020 beantwoord. Wij hebben hierover intensief contact onderhouden met het Ministerie en hebben kunnen aantonen dat er een groot potentieel is aan Lever Action-schutters, die belangstelling hebben om met de vele Lever Action-wapens die op verlof staan bij de sportschutters, deel te nemen aan Lever Action-wedstrijden. Daarmee hebben wij kunnen aantonen dat er een grote vraag is naar Lever Action-wedstrijden en dat wij daarin - samen met andere organiserende verenigingen - voorzien. In tweede instantie heeft de Werkgroep Advies daarom positief geadviseerd op ons erkenningsverzoek. 

Op 31 januari 2023 heeft de Minister van Justitie beslist op ons verzoek om erkenning van de schietsportdiscipline Lever Action Geweer en heeft ons verzoek gehonoreerd. De Minister heeft besloten om de discipline op te nemen in Bijlage C8 van de Circulaire Wapens en Munitie als gangbare schietsportdiscipline waarvoor een redelijk belang bestaat. Dit betekent dat verlofaanvragen voor bijschrijving van een Lever Action-geweer op verlof om daarmee op een serieuze wijze in verenigings- en wedstrijdverband de schietsportdiscipline Lever Action Geweer te beoefenen, voor toewijzing in aanmerking komen. Hieraan heeft een aantal gerechtelijke procedures ten grondslag gelegen, waarbij wij veel tegenwerking ondervonden van de Politie. De Raad van State oordeelde eerder op 9 november 2022 dat de Minister nalatig bleef om te beslissen op ons erkenningsverzoek en diende te beslissen op onze verlofaanvragen. Dit heeft er toe geleid dat de door ons aangevraagde schietsportdiscipline Lever Action Geweer op 25 en 50 meter nu is erkend. De discipline sluit daarom mooi aan bij andere schietsportdisciplines voor bepaalde wapengroepen, zoals door de KNSA gehanteerd, als Groot Kaliber Geweer en Klein Kaliber Geweer. 

De schietsportdiscipline Lever Action Geweer op 25 en 50 meter is de eerste schietsportdiscipline die buiten de KNSA om zelfstandig is erkend door de Minister. Wij zijn trots op wat wij bereikt hebben met doorzetten. Wij zijn blijven doorgaan met het organiseren van Lever Action-wedstrijden en hebben gestreden voor het erkennen van deze schietsportdiscipline, zowel voor de rechter als bij het Ministerie. Daarom zijn wij onze leden en andere steunbetuigers dankbaar voor de hulp en het vertrouwen!

Alle georganiseerde wedstrijden in de schietsportdiscipline Lever Action Geweer op 25 en 50 meter vinden plaats volgens het Schiet- en Wedstrijdreglement van de schietsportdiscipline Lever Action Geweer. Verder hanteren wij bij de wedstrijden een RANKING, zodat de wedstrijden op niveau in een bepaalde klasse worden verschoten.